§1 Formål:
Nå ut til alle gutter og menn, som har blitt utsatt for seksuelle overgrep, samt deres pårørende og nærstående.

 

§2 Foreningens oppgaver:
Gi råd til fagfolk, politikere og myndigheter.
Informere og veilede utsatte gutter og menn, deres pårørende og nærstående, samt hjelpeapparatet på vår nettside www.utsattmann.no.
Bidra aktivt i samfunnsdebatten.
Etablere møteplasser for utsatte menn.
Informere om og bidra til ressursorientering og selvhjelp.
Likemannsarbeid.
Samarbeide med støttesentrene, andre frivillige organisasjoner og offentlig hjelpeapparat.
Jobbe mot sosial ekskludering.
Utsattmann skal ikke ta ut utbytte.

 

§3 Medlemskap og kontingent:
Menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep kan bli fullverdige medlemmer. Nye medlemmer skal anbefales av en annen i Utsattmann, og godkjennes av styret. Organisasjonen er åpen for støttemedlemmer, som har talerett, men ikke stemmerett. De kan i henhold til § 6 velges inn i styret eller inneha andre posisjoner i organisasjonen. Støttemedlemmer
trenger verken å være menn eller utsatt for seksuelle overgrep.
Kontingenten fastsettes av årsmøte og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn et år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

 

§4 Årsmøtet:
Årsmøtet, som avholdes innen 30. juni hvert år, er foreningens høyeste myndighet.
Styret innkaller til årsmøte med minst en måneds varsel direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøte skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være
tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Styret kan invitere andre personer og media til å være tilstede.
Årsmøte er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Styremedlemmer kan avgi fullmakt, dersom det foreligger en gyldig grunn til at de ikke kan stille på årsmøtet.
Fullmakten må beskrive styremedlemmets stemmegivning til alle saker (fullmakt til hvert punkt i sakslisten det skal stemmes over) der årsmøtet skal fatte vedtak. Ingen har mer enn en stemme. På årsmøte kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten
senest en uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.
Årsmøte ledes av valgt møteleder, denne behøver ikke å være medlem av foreningen.
Med mindre annet er bestemt er et vedtak gyldig med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.
Blanke stemmer skal ansees som ikke avgitt.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemning. Stemmesedler
som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmere, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Årsmøtet skal:
Behandle Utsattmanns årsmelding.
Behandle Utsattmanns regnskap.
Behandle innkomne forslag.
Fastsette kontingent.
Vedta Utsattmanns budsjett.
Velge:
Leder
Nestleder
Styremedlemmer

 

§5 Ekstraordinært årsmøte:
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

§6 Styret:
Utsattmann ledes av styret, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av leder, nestleder og inntil 4 styremedlemmer. Styret velges for to år, med mulighet for gjenvalg.
Styret skal holde møte når lederen forlanger det, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret er vedtaksdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak på styremøter fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt.
I styret skal det alltid være en overvekt av menn som er utsatt for seksuelle overgrep.

 

§7 Styrets oppgaver:
Styret skal:
Iverksette årsmøtets bestemmelser.
Etter behov, oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse, samt utpeke den/de som skal representere Utsattmann utad.
Administrere og føre nødvendig kontroll med Utsattmanns økonomi, i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, regler, instrukser og bestemmelser.

Ansette og lage arbeidsinstruks for daglig leder.
Styremøter kan også gjennomføres på telefon eller via nett.

 

§8 Medlemmenes plikter:
Ved medlemmers bruk eller synliggjøring av merkevaren Utsattmann utenfor organisasjonen Utsattmann eller hjemmesiden utsattmann.no, herunder bruk av tekst, videoer, bilder, reklamemateriell og annet, skal dette på forhånd godkjennes av styret og/eller daglig leder.

Når medlemmer på vegne av Utsattmann tildeles/tar betalte oppdrag som beløper seg til kroner 5.000,- eller mere, fordeles honoraret slik: 70% til medlemmet og 30% til Utsattmann. Delen av honoraret som går til Utsattmann skal øremerkes til aktiviteter for Utsattmanns medlemmer.

Oppdrag som medlemmer utfører på vegne av Utsattmann, i kraft av medlemskapet i Utsattmann, skal informeres om og på forhånd godkjennes av styret og/eller daglig. Med oppdrag menes undervisningsoppdrag, foredrag, deltakelse i arbeidsgrupper, stands og lignende.

 

§9 Utestenging:
Ved brudd eller motarbeidelse av Utsattmanns vedtekter kan man utestenges midlertidig eller på livstid, vedtak om dette fattes av styret.

 

§10 Oppløsning:
(Denne paragrafen kan ikke endres.)
Oppløsning av Utsattmann kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av Utsattmann.
Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette, treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring. Ved oppløsning av Utsattmann skal restmidler overføres til
organisasjon med lignende formål, for eksempel et støttesenter for mennesker som er utsatt for
seksuelle overgrep.

 

§11 Endring av vedtektene:
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

§12 Signaturbestemmelser og prokura:
Signaturrett og prokura på vegne av Utsattmann tildeles daglig leder og styrets leder hver for seg