Vedtekter for Utsattmann

§1 Formål:
Nå ut til alle menn som har blitt utsatt for seksuelle overgrep i oppveksten og plassere skyld og ansvar der det hører hjemme.

§2 Foreningens oppgaver:
Gi råd til myndigheter
Informere og veilede utsatte gutter og menn, pårørende samt hjelpeapparat, på vår nettside
Bidra aktivt i samfunnsdebatten
Informere om og bidra til, mulighet for selvhjelp
Samarbeide med støttesentrene, andre relevante aktører og offentlige hjelpeapparat
Ressursorientering
Likemannsarbeid
Jobbe mot sosial ekskludering
Etablere og drifte møteplasser for utsatte gutter og menn i alle landets fylker
Utsattmann skal ikke ta ut utbytte
Utsattmann er en landsomfattende organisasjon med lokale avdelinger og aktiviteter i minst fem fylker

§3 Medlemskap og kontingent:
Alle menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep kan bli fullverdige medlemmer. Nye medlemmer skal anbefales av en annen i Utsattmann, og godkjennes av styret.
Organisasjonen er åpen for støttemedlemmer, som har talerett, men ikke stemmerett. De kan etter vedtak i styret velges inn i styret eller inneha andre posisjoner i organisasjonen
Kontingenten fastsettes av årsmøte og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn et år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§4 Årsmøtet:
Årsmøtet, som holdes hvert år i mai måned, er foreningens høyeste myndighet. Styret innkaller til årsmøte med minst en måneds varsel direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøte skal være sendt til styret senest to uker før årsmøte. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøte.
Alle medlemmer har adgang til årsmøte. Styret kan invitere andre personer og media til å være tilstede.
Årsmøte er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme og stemmegivingen kan ikke skje ved fullmakt.
På årsmøte kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest en uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.
Årsmøte ledes av valgt møteleder, denne behøver ikke å være medlem av foreningen.
Med mindre annet er bestemt er et vedtak gyldig med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal ansees som ikke avgitt.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemning. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmere, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Årsmøtet skal:
Behandle Utsattmanns årsmelding
Behandle Utsattmanns regnskap
Behandle innkomne forslag
Fastsette kontingent
Vedta Utsattmanns budsjett

Velge:
Leder
Nestleder
Styremedlemmer

§5 Ekstraordinært årsmøte:
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§6 Styret:
Utsattmann ledes av styret, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av leder, nestleder og inntil 3 styremedlemmer. Styret velges for to år, med mulighet for gjenvalg.
Styret skal holde møte når lederen forlanger det, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret er vedtaksdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt.

§7 Styrets oppgaver:
Styret skal:
Iverksette årsmøtets bestemmelser.
Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
Administrere og føre nødvendig kontroll med Utsattmanns økonomi, i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
Den/de styret utpeker skal representere Utsattmann utad.
Ansette og lage arbeidsinstruks for daglig leder.

§8 Utestenging:
Ved brudd eller motarbeidelse av Utsattmanns vedtekter kan man utestenges midlertidig eller på livstid, vedtak om dette fattes av styret.

§9 Oppløsning:
(Denne paragrafen kan ikke endres.)
Oppløsning av Utsattmann kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av Utsattmann. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette, treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring. Ved oppløsning av Utsattmann skal restmidler overføres til organisasjon med lignende formål, for eksempel et støttesenter for seksuelt misbrukte mennesker.

§10 Endring av vedtektene:
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§11 Signaturbestemmelser og prokura:
Signaturrett og prokura på vegne av Utsattmann tildeles daglig leder og styrets leder hver for seg.